Κέντρο κλινικών ερευνών

Η Γ’ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ συμμετέχει σε διάφορες κλινικές μελέτες στον τομέα της καρδιοαγγειακής έρευνας.

Η κλινική έρευνα προσφέρει νέα γνώση, οι ασθενείς αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και οι επιστήμονες και το ανθρώπινο δυναμικό που συμμετέχει σε κλινικές μελέτες αναδεικνύονται διεθνώς.

Tρέχουσες κλινικές μελέτες της κλινικής

Μελέτη VITALITY

Μία τυχαιοποιημένη, παράλληλων ομάδων, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή, πολυκεντρική δοκιμή για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του από του στόματος διεγέρτη sGC vericiguat στην βελτίωση της φυσικής λειτουργίας στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (VITALITY- HFpEF)

Μελέτη ARIADNE

Οι κύριοι στόχοι της εν λόγω μη παρεμβατικής μελέτης αφορούν στο να παρασχεθεί η εικόνα που επικρατεί στην Ευρώπη όσον αφορά (i) τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών με συμπτωματική χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένο κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας (HFrEF), οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία σε εξωνοσοκομειακές συνθήκες, καθώς και τις διαγνωστικές και φαρμακευτικές παρεμβάσεις που λαμβάνουν και (ii) τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών στους οποίους ο θεράπων ιατρός αποφάσισε να ξεκινήσει σακουμπιτρίλη/βαλσαρτάνη, το μοντέλο χορήγησης του συγκεκριμένου φαρμάκου, τις διαγνωστικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις που λαμβάνουν οι εν λόγω ασθενείς καθώς και το προφίλ ασφάλειας και ανεκτικότητας του συγκεκριμένου φαρμάκου σε πραγματικές συνθήκες.

Μελέτη PANTHEON

Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων, διπλά τυφλή μελέτη Φάσης ΙΙ καθορισμού της δοσολογίας για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας, της φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής δράσης τού από του στόματος μερικού αγωνιστή του υποδοχέα της αδενοσίνης Α1 neladenoson bialanate για 20 εβδομάδες σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένο κλάσμα εξώθησης.

Μελέτη PANACHE

Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων, διπλά-τυφλή δοκιμή Φάσης II καθορισμού της δοσολογίας για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας, της φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής δράσης του από του στόματος μερικού αγωνιστή του υποδοχέα της αδενοσίνης Α1 neladenoson bialanate για 20 εβδομάδες σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης.

Μελέτη PARAGON

Πρόκειται για μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, παράλληλων ομάδων, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο μελέτη, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του LCZ696 συγκριτικά με τη βαλσαρτάνη στη νοσηρότητα και τη θνητότητα σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (NYHA Τάξης II-IV) με διατηρούμενο κλάσμα εξώθησης

Μελέτη MIRTOS

Πρόκειται για μία πολυκεντρική, προοπτική, τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης μελέτη με τυφλοποιημένη αξιολόγηση τελικών σημείων, ελεγχόμενη με ενεργό παράγοντα για την αξιολόγηση της ακεραιότητας της μικροαγγειακής κυκλοφορίας και της λειτουργικής ανάκαμψης της αριστερής κοιλίας μετά τη χορήγηση κλοπιδογρέλης ή τικαγρελόρης σε ασθενείς με STEMI που υποβάλλονται σε θρομβόλυση.

Μελέτη MARINER

H μελέτη MARINER είναι μια διεθνής πολυκεντρική μελέτη στην οποία συμμετέχουν πάνω από 230 κέντρα από όλα τα μέρη του κόσμου μεταξύ των οποίων και η Γ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική. Πρόκειται για μια διπλή τυφλή μελέτη ελέγχου της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της προληπτικής λήψης rivaroxaban για 40 μέρες μετά το εξιτήριο έναντι placebo, σε ασθενείς με υψηλό θρομβοεμβολικό κίνδυνο. Ως τέτοιοι ασθενείς θεωρούνται αυτοί με υψηλό VTE risk score>2. Πρόκειται για ασθενείς που νοσηλεύονται ως επί το πλείστον με καρδιακή ανεπάρκεια ή λοίμωξη αναπνευστικού σε έδαφος αναπνευστικής ανεπάρκιεας και πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Το κέντρο μας ενεργοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2015 και έως τώρα έχει εντάξει στην μελέτη 4 ασθενείς και βρίσκεται στην δεύτερη θέση Πανελλαδικά (από τα 8 κέντρα) όσον αφορά στην τυχαιοποίηση των ασθενών.

Μελέτη AFLEC

Η μελέτη AFFLEC είναι μια προοπτική Πανελλήνια πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης της επίδρασης της φλεκαινίδης στα ST διαστήματα και σε λοιπούς ηλεκτροκαρδιογραφικούς δείκτες επαναπόλωσης, σε ασθενείς με ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής. Πρόκειται για μελέτη που θα ελέγξει την ασφάλεια χορήγησης φλεκαινίδης σε αυτούς τους ασθενείς και κατα δεύτερον την επίδρασή της σε συγκεκριμένους ηλεκτροκαρδιογραφικούς δείκτες. Η κλνική μας συμμετείχε ενεργά στην μελέτη και τυχαιοποίησε 12 συνολικά ασθενείς ενώ έχει ολοκληρωθεί και ο επανέλεγχος. Αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν στο επόμενο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο.

Μελέτη PRESERVE-EF

Πρόκειται για μελέτη της διαστρωμάτωσης κινδύνου σε μετεμφραγματικούς ασθενείς με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης. Ο σκοπός της μελέτης είναι να προσδιορίσει την προγνωστική αξία μη επεμβατικών προγνωστικών δεικτών καθώς και της προγραμματισμένης κοιλιακής διέγερσης στην πρόγνωση του αιφνιδίου καρδιακού θανάτου σε μετεμφραγματικούς ασθενείς με διατηρημένη συστολική λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας.

GLORIA – AF

Πρόκειται για μια διεθνή καταγραφή της μακροχρόνιας από του στόματος αντιθρομβωτικής θεραπείας σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή (Φάση II/III – Χώρες Μέλη EU/EEA)

X-VeRT

Πρόκειται για μια προοπτική, τυχαιοποιημένη, ανοιχτού σχεδιασμού, παράλληλων ομάδων, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη, η οποία εξετάζει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της από του στόματος χορηγούμενης αγωγής άπαξ ημερησίως με Rivaroxaban έναντι της από του στόματος χορηγούμενης αγωγής, μετά από ρύθμιση της δόσης, με ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ (ΑΒΚ) για την πρόληψη καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με μη-βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή, στους οποίους έχει προγραμματιστεί καρδιοανάταξη.