Προσωπικό

Το ιατρικό προσωπικό μας αποτελείται από μια ομάδα ειδικών στον τομέα της καρδιολογίας.

Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το Διευθυντή και τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της οικείας κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς του ΕΣΥ. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει το νοσηλευτικό προσωπικό του οποίου το έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Κλινικής. Η τοποθέτηση στην Κλινική των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία των διατάξεων της Πανεπιστημιακής Νομοθεσίας, ενώ των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες διατάξεις.